logo

Uživatelská sekce

Hodnocení a porota

EFFIE získává ten, kdo se úspěšně vypořádá se zadaným úkolem a vytvoří marketingově úspěšnou reklamní kampaň. Ta musí prokázat své kvality ve všech disciplínách, ze kterých se skládá úspěšný marketingový program: plánování, průzkum trhu, média, tvůrčí zpracování a vztah s klientem. Měla by být důkazem partnerství mezi agenturou a klientem při zrodu, řízení a budování značky.

V soutěži EFFIE se hodnocení zaměřuje na měřitelné výsledky kampaní, které prokazatelně dosáhly náročných cílů (anebo je překonaly) a měly dopad i do obchodních výsledků zadavatele.


KATEGORIE

EFFIE se udílí v osmi kategoriích:

A/ Potraviny

B/ Nápoje

C/ Spotřební zboží (auto-moto a související služby – servisy, čerpací stanice , výrobky bílé techniky, domácí audiovizuální přístroje, počítače, mobilní telefony, potřeby pro domácnost, sportovní potřeby, oděvy, OTC, osobní hygiena, čisticí prostředky atd.).

D/ Finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví, investování, platební karty).

E/ Ostatní služby (telekomunikační a další veřejné komerční služby, maloobchodní síť, poskytovatelé internetu, elektřiny, plynu, tepla a vody, turistika, doprava apod.).

F/ Sociální, ekologický, zdravotní a kulturní marketing (nadace, sdružení, charita, firemní komunikace s veřejně prospěšným cílem apod.).

G/ Malý rozpočet (do 1 mil.  Kč externích nákladů; externími náklady  se rozumí  všechny náklady s výjimkou těch,  které jsou spojeny s vedením zakázky (account ) a vytvořením  konceptu (kreativa), eventuelně  s interní výrobou v případě digitálních kampaní. Do externích nákladů tedy patří náklady vynaložené jak na výrobu kampaně pro tradiční média (TV spot, rádio spot, billboardy  atd.), tak na její mediální nasazení, dále produkční náklady na pořádání eventů, na ceny ve spotřebitelských soutěžích, na tisk dopisů a lettershop v direkt marketingu, investice do bannerů, PPC  atd. u digitálních kampaní  apod. Práce přihlášené do této kategorie nesmí být z oblasti sociálního, ekologického, zdravotního a kulturního marketingu ani nemohou paralelně soutěžit v žádné další kategorii).

H/ Kampaně veřejné správy (kampaně centrálních, místních, případně unijních veřejných zadavatelů související s poskytováním veřejných služeb či komunikováním témat veřejného zájmu, typicky např. kampaně ministerstev).

 

POROTA

Porota je složena ze zástupců zadavatelů reklamy, komunikačních a mediálních agentur, výzkumných společností a novinářů. Je zpravidla sedmnáctičlenná a je volena podle následujícího klíče:

Chairman AKA je zároveň předsedou poroty bez hlasovacího práva. Předseda poroty vede zasedání poroty, řeší připomínky a návrhy členů poroty, dohlíží na dodržování pravidel soutěže.


HODNOCENÍ

Hodnocení poroty je dvoukolové. V první kole hodnotí porotci údaje o přihlášených kampaních v rámci daných kategorií s přihlédnutím k obtížnosti tržní kategorie, náročnosti stanoveného cíle, vynaložených nákladů a dokumentaci dosažených výsledků. Porotci písemně ohodnotí jednotlivé kampaně udělením bodů, jejichž součet rozhodně o kampaních, které postoupí do druhého kola.

Při zasedání v druhém kole porotci posuzují spolu s výsledky každé kampaně také její ztvárnění a provedení. Po diskusi porotci hodnotí tři parametry:

1/Obtížnost, náročnost úkolu (Challenge) s vahou 25 %

2/Řešení – strategické, kreativní i mediální (Solution) s vahou  25 %

3/Výsledek (Results) s vahou 50 %

Porotci z agentur jsou povinni ohlásit, na kterých kampaních oni sami nebo jejich kolegové pracovali a tyto kampaně proto nehodnotí; jejich hlas je nahrazen váženým průměrem hodnocení ostatních porotců.

 

CENY

V každé z osmi kategorií porota může udělit Zlatou Effie, Stříbrnou Effie a Bronzovou Effie. Porota může některé z cen neudělit nebo udělit ex aequo; Zlaté Effie mohou být uděleny ex aequo maximálně dvě, Stříbrné Effie mohou být uděleny ex aequo maximálně tři, rovněž Bronzové Effie mohou být maximálně tři. Porota může, ale nemusí rozhodnout o udělení Grand EFFIE. Jde o cenu, která je udělena nejlepšímu reklamnímu dílu s mimořádnou úrovní efektivity.


PŘIHLÁŠKA

Soutěž je vypsána pro původní české komunikační kampaně, event. pro kampaně s přejatým zahraničním konceptem, avšak s vysokou mírou přidané hodnoty, které byly zveřejněny v České republice v období od 1. ledna předešlého roku do 30. června příslušného roku. Není rozhodující, kdy byly vytvořeny. Vzhledem k tomu, že hodnocené období se několika měsíci vždy překrývá, může být jedna a tatáž kampaň – jsou-li k dispozici povinná data o výsledcích – přihlášena opakovaně, avšak pod podmínkou, že v předchozím ročníku nezískala Zlatou EFFIE nebo Grand EFFIE. Pokud jde o kampaně, které trvají déle, je možné do přihlášky zahrnout jen výsledky dosažené v rozhodném období.

Práce přihlášené do kategorie F (Malý rozpočet) nesmí být z oblasti sociálního, ekologického a kulturního marketingu a nemohou paralelně soutěžit v žádné další kategorii.

Přihláška do soutěže se podává písemně na formuláři, který najdete zde.

Přihlašovací poplatek za jednotlivou práci/kampaň závisí na termínu doručení přihlášky. Při doručení přihlášky v řádném termínu je poplatek 15 000 Kč, pro členy AKA 12 000 Kč; při doručení přihlášky v mimořádném dodatečném termínu pak 17 000 Kč, pro členy AKA 14 000 Kč. Dodatečný termín k podávání přihlášek vyhlásí zástupce vedení AKA na webu soutěže. Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21 % DPH. Poplatek je vyfakturován prostřednictvím ARA’S, spol. s r.o.