logo

Uživatelská sekce

Jak se přihlásit

  1. Jako první krok přihlášení projektu do soutěže je třeba zaregistrovat přihlašovatele na webu www.effie.cz
  2. Internetový formulář/přihláška je k dispozici pro on-line přihlášení prací od 27. června 2016. Posledním dnem, kdy je možné se přihlásit a dokdy musí být internetová přihláška dokončena je 22. srpen 2016 (řádná uzávěrka), resp. 31. srpen 2016 (prodloužená uzávěrka za mimořádný poplatek viz níže Přihlašovací poplatek).
  3. Kampaň je možné přihlásit do všech kategorií. Pouze práce přihlášené do kategorie F (Malý rozpočet) nesmí být z oblasti sociálního, ekologického a kulturního marketingu a nemohou paralelně soutěžit v žádné další kategorii.
  4. Po přihlášení kampaně je možné jí vyhledat a opakovaně upravovat v sekci Projekty. Tato sekce je dostupná pouze po zaregistrované, viz výše.

Informace k přihlášce:

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro původní české komunikační kampaně, event. pro kampaně s přejatým zahraničním konceptem, avšak s vysokou mírou přidané hodnoty, které byly zveřejněny v České republice v období od 1. ledna předešlého roku do 30. června příslušného roku. Není rozhodující, kdy byly vytvořeny. Vzhledem k tomu, že hodnocené období se několika měsíci vždy překrývá, může být jedna a tatáž kampaň – jsou-li k dispozici povinná data o výsledcích – přihlášena opakovaně, avšak pod podmínkou, že v předchozím ročníku nezískala Zlatou EFFIE nebo Grand EFFIE. Pokud jde o kampaně, které trvají déle, je možné do přihlášky zahrnout jen výsledky dosažené v rozhodném období. 

Porota uděluje Zlatou, Stříbrnou a Bronzovou EFFIE. Porota může některé ceny neudělit či rozdělit mezi více prací. Porota může, ale nemusí rozhodnout o udělení Grand EFFIE. Jde o cenu, která je udělena nejlepšímu reklamnímu dílu s mimořádnou úrovní efektivity.

Přihlašovatel dává organizátorovi soutěže právo použít dodanou dokumentaci k publicitě a k jiným účelům  a zříká se odměny za užití díla.

Přihlašovací poplatek

Přihlašovací poplatek za jednotlivou práci/kampaň závisí na termínu doručení přihlášky. Při doručení přihlášky v řádném termínu je poplatek 15 000 Kč, pro členy AKA 12 000 Kč; při doručení přihlášky v mimořádném dodatečném termínu pak 17 000 Kč, pro členy AKA 14 000 Kč. Dodatečný termín k podávání přihlášek vyhlásí zástupce vedení AKA na webu soutěže. Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21 % DPH. Poplatek je vyfakturován prostřednictvím ARA’S, spol. s r.o.