Podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovaná skrze Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpaná přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607)

@effie.cz na instagramu