logo

Uživatelská sekce

Status soutěže: pravidla a hodnocení

Status a pravidla soutěže Effie awards

 

Obecné informace

 

1.     Soutěž Effie Awards Czech Republic vyhlašuje a organizuje Asociace komunikačních agentur (AKA).

2.     Soutěž je přidružena k Evropské asociaci komunikačních agentur (EACA – www.eaca.be). Soutěž Effie se jednotlivě pořádá v různých zemích po celém světě. Agentury se spolu se svými klienty mohou přihlásit i do mezinárodních forem Effie – Euro Effie a Global Effie. V Euro Effie mohou soutěžit úspěšné reklamní kampaně, které běžely v nejméně dvou zemích Evropy. Soutěž Global Effie odměňuje kampaně, které prokázaly efektivitu ve čtyřech a více zemích, které jsou zároveň ve dvou nebo více regionech světa.

3.     Soutěž je vypsána pro původní české komunikační kampaně, event. pro kampaně s přejatým zahraničním konceptem, avšak s vysokou mírou přidané hodnoty, které byly zveřejněny v České republice v období od 1. ledna předešlého roku do 30. června příslušného roku. Není rozhodující, kdy byly vytvořeny. Vzhledem k tomu, že hodnocené období se několika měsíci vždy překrývá, může být jedna a tatáž kampaň – jsou-li k dispozici povinná data o výsledcích – přihlášena opakovaně, avšak pod podmínkou, že v předchozím ročníku nezískala Zlatou EFFIE nebo Grand EFFIE (Grand Prix). Pokud jde o kampaně, které trvají déle, je možné do přihlášky zahrnout jen výsledky dosažené v rozhodném období.

4.     Přihlašovatelem může být komunikační, mediální či jiná agentura, nebo zadavatel, bez ohledu na členství v asociaci AKA, či jiné oborové organizaci.

5.     Effie za konkrétní oceněnou kampaň získává každý na kampani podílející se subjekt uvedený v přihlášce.


 Přihlášení do soutěže


1.     Každá kampaň musí být přihlášena v rozhodném přihlašovacím období pomocí online formuláře, který je k dispozici na www.effie.cz.

a.     K přihlášce je možné připojit 5 libovolných příloh, každá o maximální velikosti 2 MB. Políčka označená hvězdičkou jsou povinná.

b.    U polí, která povolují maximálně 100, 200 nebo 300 slov je nutno limit dodržet. Text delší než daný limit slov bude automaticky zkrácen právě na daný počet slov.

c.     Video v maximální délce trvání 2 minuty, které může obsahovat ukázky formátů využitých v kampani, ale musí také obsahovat informace o výsledcích kampaně a její efektivitě.

d.    Videa je nutno připravit ve formátu a rozlišení uvedeném v přihlášce. Na vyhlášení vítězů se prezentuje obsahově totožné video, které bylo zasláno pro porotu.

2.     Veškeré informace uvedené v přihlášce jsou organizátorem považovány automaticky za tajné. Při vzniku doprovodného materiálu ve formě krátkého videa představujícího kampaň, jenž tvoří organizátor pro účel zveřejnění na slavnostním ceremoniálu, jsou použity pouze obsahově stejné informace, jenž přihlašovatel uvedl ve videu (bod 1c). Přihlašovatel může být požádán o uvolnění dalších vybraných informací.

3.     Práce nesplňující v jednom nebo více bodech pravidla uvedená v přihlášce mohou být organizátorem ze soutěže vyřazena.

 

Soutěžní kategorie

 

EFFIE se udílí v osmi kategoriích:

A/ Potraviny

B/ Nápoje

C/ Spotřební zboží (auto-moto a související služby – servisy, čerpací stanice , výrobky bílé techniky, domácí audiovizuální přístroje, počítače, mobilní telefony, potřeby pro domácnost, sportovní potřeby, oděvy, OTC, osobní hygiena, čisticí prostředky atd.).

D/ Finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví, investování, platební karty).

E/ Ostatní služby (telekomunikační a další veřejné komerční služby, maloobchodní síť, poskytovatelé internetu, elektřiny, plynu, tepla a vody, turistika, doprava apod.).

F/ Sociální, ekologický, zdravotní a kulturní marketing (nadace, sdružení, charita, firemní komunikace s veřejně prospěšným cílem apod.).

G/ Malý rozpočet (do 1 mil.  Kč externích nákladů; externími náklady  se rozumí  všechny náklady s výjimkou těch,  které jsou spojeny s vedením zakázky (account) a vytvořením  konceptu (kreativa), eventuelně  s interní výrobou v případě digitálních kampaní. Do externích nákladů tedy patří náklady vynaložené jak na výrobu kampaně pro tradiční média (TV spot, rádio spot, billboardy  atd.), tak na její mediální nasazení, dále produkční náklady na pořádání eventů, na ceny ve spotřebitelských soutěžích, na tisk dopisů a lettershop v direkt marketingu, investice do bannerů, PPC atd. u digitálních kampaní apod. Práce přihlášené do této kategorie nesmí být z oblasti sociálního, ekologického, zdravotního a kulturního marketingu a ani nemohou paralelně soutěžit v žádné další kategorii.

H/ Kampaně veřejné správy (kampaně centrálních, místních, případně unijních veřejných zadavatelů související s poskytováním veřejných služeb či komunikováním témat veřejného zájmu, typicky např. kampaně ministerstev).

  

Porota

 

1.     Porota je složena ze zástupců zadavatelů reklamy, komunikačních a mediálních agentur, výzkumných společností a novinářů. Je zpravidla sedmnáctičlenná a je volena podle následujícího klíče:

2.     Členové poroty se volí vždy před každým ročníkem soutěže EFFIE. Jedna osoba může být členem poroty maximálně dva roky za sebou. Právo předložit návrhy na členy poroty v kategorii zadavatelé, komunikační agentury, mediální agentury a odborní novináři má každý člen AKA, a to na základě výzvy zástupce vedení AKA a ve lhůtě k tomu určené. Zástupce výzkumných agentur nominují přímo pracovní skupinou AKA SOUTĚŽE oslovené výzkumné agentury. Prezidium AKA má právo neodsouhlasit konkrétního kandidáta a požádat o novou nominaci. Součástí návrhu musí být písemné zdůvodnění a profesní životopis navrhovaného člena poroty. Splnění kvalifikačních předpokladů kontroluje pracovní skupina SOUTĚŽE. O účasti v porotě v daných kategoriích rozhoduje prezidium AKA losem. 

3.     Zástupce AKA v porotě je zároveň předsedou poroty bez hlasovacího práva. Předseda poroty vede zasedání poroty, řeší připomínky a návrhy členů poroty, dohlíží na dodržování pravidel soutěže.

 

Hodnocení

1.     Hodnocení prací je tříkolové (Předkolo, 1.kolo, 2.kolo).

2.     V předkole je každá přihláška předána k odborné oponentuře, během které je opatřena krátkým odborným komentářem ke správnosti uváděných dat. Odborný komentář ke každé práci přidělí Projektový manažer, stanovený Prezidiem AKA.

3.     V prvním kole hodnotí porotci online jednotlivé kampaně udělením bodů, jejichž součet rozhodne o kampaních, které postoupí do druhého kola. Porotce také slovně odůvodní počet bodů, jež přiděluje každému kritériu.

a.     Maximální počet udělených bodů je 100, přičemž 30 bodů se uděluje v oblasti Výzva, 30 bodů v oblasti Strategické, kreativní a mediální řešení a 40 bodů v oblasti Výsledky.

b.    Každý porotce obdrží náhodným výběrem maximálně 20 přihlášek k hodnocení, minimálně však jednu práci musí hodnotit alespoň 5 porotců. Porotce nesmí hodnotit práci, již přihlásila jeho mateřská agentura či zadavatel, či byl jinak na vzniku kampaně zainteresován.

c.     Práce s průměrem 50 bodů a více automaticky postupuje na shortlist, tedy do 2.kola

d.    Porotce vždy přihlédne k odborné oponentuře z Předkola a pokud práce disponuje nesprávnými údaji, je porotce oprávněn počet bodů výrazně snížit, či navrhnout kampaň na vyřazení ze soutěže přidělením 0 bodů.

e.     Každý porotce má nárok shlédnout všechny přihlášky bez ohledu na to, zda mu byly v 1.kole přiděleny k hodnocení. Minimálně 7 dní před 2.kolem je všem porotcům zpřístupněno průměrné hodnocení z předkola a prvního kola u všech prací.

4.     Při osobním zasedání ve druhém kole porotci posuzují komplexně každou kampaň na shortlistu zvlášť, vždy však s přihlédnutím z 80 % ke komunikačním a komerčním výsledkům a efektivitě, z 20 % k jiným faktorům (např. kreativní ztvárnění).

a.     Porotci z agentur jsou povinni ohlásit, na kterých kampaních oni sami nebo jejich kolegové pracovali a tyto kampaně proto nehodnotí; jejich hlas je nahrazen váženým průměrem hodnocení ostatních porotců, a to i případě hlasování o Grand Effie.

b.    Porotci mohou během zasedání prostou většinou změnit počet bodů, které v dané kategorii kvalifikují práce na shortlist.

c.     Porotci hlasují o vítězích v každé kategorii zvlášť.

d.    V dané kategorii jsou nejdříve všemi porotci shlédnuty všechny práce, které postoupily na shortlist. U každé kampaně pět porotců z prvního kola přednese krátké shrnutí. Následuje diskuze.

e.     Každý porotce má zhruba stejný čas v rámci diskuze.

f.     O vítězných pracích a konkrétním umístění se rozhoduje nadpoloviční většinou porotců.

 

Ocenění


1.     V každé z osmi kategorií porota může udělit Zlatou Effie, Stříbrnou Effie a Bronzovou Effie. Porota může některé z cen neudělit nebo udělit ex aequo; Zlaté Effie mohou být uděleny ex aequo maximálně dvě, Stříbrné Effie mohou být uděleny ex aequo maximálně tři, rovněž Bronzové Effie mohou být maximálně tři.

2.     Na závěr osobního zasedání rozhodne porota o udělení Grand Effie. Cena je udělena kampani, která doručila naprosto mimořádné výsledky z hlediska efektivity.  Grand Effie nemusí být udělena, může jich být uděleno více. Grand Effie je k hlasování navržena předsedou poroty a je volena ze všech udělených Zlatých Effie a je udělena, shodne-li se na dané kampani prostá většina poroty.