EFFIE 2020 s novými kategoriemi

18. 6. 2020

EFFIE se rozšiřuje o nové kategorie

EFFIE pokračuje ve svém hlavním záměru - nebýt "jen" soutěží, stát se platformou efektivity marketingu a komunikace. EFFIE se proto dále otevírá novým přihlašovatelům, nechce být jen soutěží pro "reklamky".

Letošní ročník je proto bohatší o nové kategorie:

  • PR
  • Business Transformation
  • Aktivační marketing
  • Direct Marketing

 

Komu jsou kategorie určeny? K čemu se bude přihlížet při hodnocení?

  • PR - určena projektům z oblasti public relations. Pod public relations řadíme techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Posuzuje se měřitelný dopad na reputaci zadavatele či dosažené změny v řízení vztahů,  ideálně ve srovnání s předchozím obdobím či srovnatelným benchmarkem na trhu. Klíčová kritéria pro public relations jsou např. výsledky výzkumů mezi cílovými skupinami, získaný prostor v médiích, prosazení klíčových sdělení, dosah a engagement v sociálních médiích, změny ve vnímání značky apod. V kategorii mohou uspět i projekty, které v předkole získají „oranžový“ semafor, jelikož PR aktivity často sledují tzv. měkké cíle a dlouhodobější efekty.
  • Aktivační marketing - určena pro integrované brand aktivační kampaně, tj. pro kampaně, které - kromě nákupu - aktivují zájem spotřebitele o interakci se značkou a obsahem její komunikace (spotřebitelský zájem o vyzkoušení, koupi či o interakci s propagovanou značkou/produktem). V rámci kategorie se posuzuje měřitelný dopad na efektivitu aktivační kampaně, ideálně ve srovnání s předchozím obdobím či srovnatelným benchmarkem na trhu. Klíčová kritéria pro aktivačních kampaní jsou: a) Integrované řešení kampaně (min 3 komunikační kanály vedoucí k aktivaci značky/produktu, příp. využití netradičního/unikátního řešení/komunikačního kanálu.), b) Vyvolání interakce se spotřebitelem (spotřebitelské soutěže, osobní formy aktivace, míra zapojení spotřebitele do kampaně), c) Prodej, ROI. V přihlášce je doporučeno dokladovat míru splnění všech 3 výše uvedených kritérií s dobře argumentovanou projekcí návratnosti investice do kampaně.
  • Business Transformation - určena projektům úspěšné businessové transformace. Pod business transformací rozumíme zásadní organizační, procesní, produktové či zákaznické přeměny firmy, či jejích částí, které vedly k více digitálnímu, personalizovanému a/nebo automatizovanému poskytování služeb či prodeji produktů zákazníkům. Posuzuje se měřitelný dopad na efektivitu projektu, ideálně ve srovnání s předchozím obdobím či srovnatelným benchmarkem na trhu. Klíčová kritéria pro businessovou transformaci (vázáno na automatizaci, personalizaci, digitalizaci) jsou např. snížení nákladů plynoucí z eliminace manuální práce, zvýšení rychlosti obsluhy (méně čekání, kompletní online řešení atp.), zvýšení spokojenosti (např. NPS) atd. V přihlášce je doporučeno dokladovat také míru přijetí řešení zákazníky (např. online samoobsluha, která sice zásadně zkrátí čas vyřešení požadavku, ale nikdo ze zákazníků ji nepoužívá, je k ničemu). Vzhledem k často vysokým nákladům na implementaci těchto projektů lze v přihlášce pracovat  pouze s dobře argumentovanou projekcí návratnosti na základě dat z prvních měsíců běhu projektu, tj. zdůraznit aktuálnost projektu.
  • Obsahový/Content Marketing - určena projektům, které úspěšně tvoří komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky, která nemá za cíl „na první dobrou prodat“, ale vzdělat, pobavit nebo zaujmout natolik, aby se mezi zákazníkem a firmou vytvořil či posílil vztah (tj. zejména projekty, které dokázaly obsahem měnit vnímání značky, vytvářet nové komunikační kanály nebo např. zlepšovat zákaznický zážitek). Přihlásit je možné  vše  - od firemního on-line magazínu přes vzdělávací kanál na YouTube po plakáty na prodejnách. Posuzuje se jak smysluplnost zvoleného řešení a jeho dopady na stanovené cíle, tak vliv na dlouhodobé vnímání značky. V přihlášce proto doporučujeme detailně popsat východiska a strategii, která vedla k využití přihlášeného řešení (posuzuje se i kontext, ve kterém řešení vznikalo), jeho kvantitativní a kvalitativní výsledky (u obsahu bude zásadní portfolio, struktura a efektivita použitých kanálů – „kudy a jak dokázal publikum oslovovat“  a udržitelnost výsledků – ne krátkodobý efekt „na oko“) a dobu, po kterou projekt funguje/bude fungovat (projekty v této kategorii  mají mít spíš dlouhodobý přínos a efekt, ze kterého může značka těžit ještě dlouho po “spuštění” projektu).
  • Direct Marketing

Tyto popisy si budete moci znovu připomenout v on-line aplikaci ve chvíli, kdy již budete vyplňovat přihlášku! Ať to máte "správně"!

@effie.cz na instagramu